Hyppää sisältöön

Granlund

Granlund monialainen kiinteistöjen asiantuntijakonserni, jonka juuret ovat vahvasti LVI-suunnittelussa. Sen sivusto Granlund.fi oli uudistuksen edessä, sillä se ei palvellut yrityksen potentiaalisia asiakkaita tai markkinointia optimaalisesti. Sivusto oli modernin oloinen, mutta ongelmakohtia oli useita: tekninen ratkaisu kaipasi päivitystä ja sivuston sisältörakenne sekä käyttäjäpolut tuli uudistaa kohderyhmälähtöisiksi. Sivusto oli uudistuksen tarpeessa myös visuaalisesti, ja Granlund halusi saada brändistään enemmän irti. 

Ryhdyimme Granlundin kokonaisvaltaiseksi digimarkkinoinnin kumppaniksi ja loimme kestävän, globaalin palvelun, jonka on tarkoitus vastata organisaation muuttuviin tarpeisiin nyt ja vuosien päästä.

Lähtökohdat

Granlundin aiempi sivusto toteutettiin vuonna 2018, ja samalla tehtiin suuri brändiuudistus. Sivuston rakenne oli staattinen ja muutoksia oli vaikea toteuttaa. Rakenne ei ollut tarpeeksi joustava ja asiakaspolkujen optimointi oli vaikeaa. 

Uuden sivuston tavoitteena oli tukea strategisesti tärkeitä teemoja, jotka vahvistaisivat Granlundin asiantuntijuutta ja edelläkävijyyttä. Sivuston tarkoitus oli tukea liidien hankintaa ja myyntiä ja tehdä Granlundin palveluiden esittelemisestä helpompaa. Granlundin päätavoitteena olikin luoda hallittu kokonaisuus, jossa sisällöntuotanto olisi vaivatonta.

Granlund halusi parantaa markkinointiymmärrystä ensin sisäisesti, jotta kaikki ymmärtäisivät, kuinka markkinoinnilla voidaan rakentaa ja tukea liiketoimintaa. Granlund oli tehnyt sisältömarkkinointia jo aiemmin, mutta sivuston tekniset ratkaisut eivät tehneet sitä helpoksi. Granlundilla olikin tarve työkaluille, joiden kanssa olisi helppo toimia ja toteuttaa sisältöstrategiaa jatkossa.

Konsepti

Yhteistyömme alun tavoitteena oli, että Granlundin tiimi saisi ilmaistua toiveensa, tavoitteensa ja tarpeensa sivustouudistukseen liittyen ja me saisimme kattavan ymmärryksen Granlund.fi-sivustouudistuksen visiosta. Sivuston ongelmakohdiksi tunnistettiin erityisesti ylläpidon haasteellisuus, ulkoasun poikkeaminen muista sivustoista  ja sisältömarkkinointi.

Sukelsimme sivustolla kerättyyn dataan saadaksemme kattavan ymmärryksen kokonaistilanteesta: miten sivusto on aiemmin toiminut, mikä on suosituinta sisältöä ja ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet? Halusimme ymmärtää tarkasti tulevan sivuston liiketoiminnalliset ja strategiset tavoitteet sekä eri käyttäjäryhmien toiveet ja tarpeet. Kävimme yhdessä Granlundin tiimin kanssa läpi sivuston käyttäjäryhmät ja arvioimme niitä suhteessa sivuston liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Suunnittelimme verkkosivuston käyttäjäpolut ja sisältörakenteen perustuen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Interaktiivisella prototyypillä päästiin testaamaan, miltä sivusto näyttää ja tuntuu  jo ennen teknisen toteutuksen alkamista. 

Suunnittelimme verkkosivuille modernin, responsiivisen ja käyttäjäryhmää palvelevan ulkoasun olemassa olevaa brändi-ilmettä hyödyntäen.

Tekninen toteutus

Toteutimme sivuston WordPressillä, joka tarjoaa hyvät työkalut sisällönhallintaan. Ylläpitonäkymät ja -työkalut ovat WordPressissä yksinkertaiset ja intuitiiviset käyttää. 

Sivusto on toteutettu WordPressin Gutenberg-blokkijärjestelmällä. Modulaaristen blokkien avulla sivuston rakenteen hallinta onnistuu helposti ilman koodaustaitoja ja uusien sivujen luonti on helppoa. 

Suunnittelijamme, analyytikkomme ja kehittäjämme tekivät tiivistä yhteistyötä kehitysvaiheessa varmistaakseen parhaan lopputuloksen. Koulutimme Granlundin tiimin myös syöttämään ja hallitsemaan sivuston sisältöä itsenäisesti. Sisällöt syötettin aluksi testausympäristöön, jotta sivustoa voitaisiin iteroida ennen julkaisua. 

Data markkinoinnin työkaluna

Usein dataa vain seurataan, mutta meidän tahtomme oli muuntaa data hyödylliseksi markkinoinnin työkaluksi. Halusimme siirtyä analytiikan seurannasta sivuston aktiiviseen optimointiin dataan pohjautuen. Granlund.fi seurasi jo aiemmin joitakin käyttäjän liikkeitä ja toimintoja, mutta tapahtumien ja konversioiden mittaaminen jäi kuitenkin siihen: datan keräämiseen. Halusimme tarjota kerätystä datasta mahdollisimman hyödyllisen ja toimintaan johtavan työkalun digimarkkinoinnin kehittämiseen.

Yhdistämällä saman katon alle automaatio-, analytiikka- ja SEO-osaamisen designin, kehityksen ja ylläpidon kanssa pystymme optimoimaan käyttäjäpolkuja jatkuvasti, parantamaan hakukonemarkkinoinnin tehokkuutta, kehittämään orgaanista näkyvyyttä sekä seuraamaan markkinoinnin tuloksia.  

Mittareiden määrittely

Määrittelimme seurannalle tarkat tavoitteet, jotta tietoa pystyttäisiin hyödyntämään markkinoinnin ja myynnin tukena. Määrittelimme yhdessä Granlundin kanssa oleelliset mittarit verkkosivustolle yhteen suunnitelmaan, jonka pohjalta seurannan raportti rakentui. 

Mittauksen implementointi

Asensimme mittarit sivustolle Google Tag Managerin avulla, jotta data liikkuisi Google Analyticsiin. Tässä vaiheessa otimme huomioon tarvittavat datalähteet ja niiden tuomisen osaksi jatkuvaa seurantaa. Loimme interaktiivisen raporttipohjan, josta löytyy tavoitteiden mukaiset mittarit vastaamaan tämän hetkisiä tarpeita sekä sivuston visuaalista ilmettä.

Seuranta

Seuranta sisältää verkkosivuston kävijädatan lisäksi orgaanisen liikenteen, mainonnan sekä erillisten kampanjoiden dataa. 

Hakukoneoptimointi sivustouudistuksen keskiössä

Sivuston näkyvyys hakukoneissa on elinehto jokaiselle yritykselle. Optimoituun sivustoon vaikuttaa niin tekninen toteutus kuin sisältötyö. 

Ennen sisällöntuotantoa varmistimme sisältöteemojen mukaiset käyttäjien käyttämät hakusanat, jotta taataan hyvät lähtökohdat hakukonenäkyvyydelle. Hakusanatutkimuksen keskiössä olivat avainpersoonat ja Granlundin tarjoamat palvelut ja ratkaisut. Halusimme varmistaa paremman näkyvyyden eri sisältöteemoille ja varmistaa, että sisältöä niihin alueisiin, missä ei aiemmin ollut näkyvyyttä. Tämä nostaa Granlundin tunnettuutta ja saa sen pysymään käyttäjän mielessä, kun ostoprosessia viedään pidemmälle. 

Hakusanakartoitus pohjautui sisältötyössä käytyihin keskusteluihin kohderyhmistä sekä sivustouudistusta varten työstetyistä sisältöteemoista. Analyysissä huomioitiin hakusanojen lisäksi niiden taustalla oleva tarve, eli se, millaisia sisältöjä tai asioita etsitään eri tyylisillä hakusanoilla. Hakusanoilla keskityttiin pääosin brändäämättömiin avainsanoihin eli uusasiakashankintaan. Hakusanakartoituksen pohjalta suosittelimme Granlundille sisältöteemoittain avainsanoja, joilla on potentiaalista nousta hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle ja joiden ympärille tulisi tuottaa uusia sisältöjä sekä optimoida nykyistä sisältöä.  

Next case

Educo

Haku